Kraniosakrálna biodynamika je celostný prístup k zdraviu, založený na podpore vnútorných síl, ktoré ľudský organizmus vytvárajú, opravujú a udržujú. Napríklad Švajčiarsko prijíma tento prístup ako súčasť systému doplnkových terapií a štátom akreditovaného vzdelávania.

Kern (2011) ju vo svojom predslove charakterizuje takto:

“Prax kraniosakrálnej biodynamiky nie je technika vyvinutá človekom na základe dobrých myšlienok, ale je založená na jednoduchom a hĺbkovom pozorovaní toho, ako príroda lieči. Zahŕňa praktické spôsoby, ako sa orientovať na prírodné sily, ktoré organizujú našu formu a funkciu, i na spôsoby, ako podporiť priority ich liečivých zámerov. Bola vyvinutá na základe otvoreného učenia a pozornej prítomnosti praktikantov pracujúcich pomocou rúk, pôsobiacich v odbore naprieč posledných 100 rokov.” (Kern, Sills 2011:xiii)

Kern upozorňuje na to, že kraniosakrálna biodynamika je prístup, ktorý (1) spolupracuje so základným tvorivým princípom života, (2) vznikol hlavne pozorovaním, zážitkovou skúsenosťou počas dlhoročnej praxe veľkej skupiny vzdelaných, otvorených a hľadajúcich ľudí a nie syntézou množiny teoretických poznatkov. Nestranné a prijímajúce pozorovanie a nasledovanie liečebného plánu, ktorý v aktuálnej chvíli vyvstane z pôsobenia prírodných síl je metóda, ktorá ostala v rámci biodynamickej praxe ako kľúčová.

O projekte

Cieľom projektu Biodynamika online je vytvoriť internetovú stránku, ktorá bude zrozumiteľnou formou približovať prácu s Kraniosakrálnou biodynamikou laickej aj odbornej verejnosti v slovenskom jazyku. Stránka približuje základné pojmy, princípy práce, používané nástroje a jej využitie v rôznych životných situáciách a stavoch.

Z hľadiska metodiky projekt prepája poznatky rôznych vedných disciplín v miestach, kde súvisia s kraniosakrálnou prácou odkazovaním sa na uverejnenú literatúru, štúdie, výsledky výskumu a pozorovania.

Vytvorená stránka sa dá využiť aj ako nový informačný kanál pre zverejnenie výsledkov prípadových štúdií, odkazov na zaujímavé práce a nové objavy v oblastiach súvisiacich s prácou s kraniosakrálnou biodynamikou.

Kontinuita projektu

Projekt by mal postaviť základ živej stránky, ktorá sa v prvej verzii sústredí na informačnú časť priblíženia práce s Kraniosakrálnou biodynamikou v slovenskom jazyku. Neskôr by mohol byť projekt rozšírený o preklad do iných jazykov. Vízia je, aby sa zo stránky postupom času stal zdroj informácii, ktorého živý obsah je dielom komunity autorov.

Zdroje informácií

V prvej verzii budú použité informácie, ktorých hlavný zdrojom je ústne podanie zo Základného výcviku Kraniosakrálnej biodynamiky v podaní švajčiarskeho Medzinárodného inštitútu pre kraniosakrálne vyrovnávanie (anglicky International Institute for Craniosacral Balancing®/ICSB). Ďalej v nej budú použité opisy vlastných skúseností zakladajúceho autora projektu.

Citáty zdrojov sú označené podľa medzinárodne platných požiadaviek štandardov pre bibliografické referencie.